Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zrealizované projekty | Krajšia tvár pre obec Nemešany | Zmodernizujme si priestory na kultúrne vyžitie našich občanov | Športové ihrisko v obci Nemešany

Projekt: Krajšia tvár pre obec Nemešany

Verejné priestory, ktoré akoby nepatrili nikomu, patria však nám všetkým, poskytujú v obci kultúrne zázemie pre obyvateľov. Možnosť oddýchnuť si na lavičkách, posedieť pri rozkvitnutej skalke príde vhod ako mladým mamičkám s kočíkmi, tak aj starším babičkám pri ceste do obchodu. Venovať sa revitalizácii, čiže prinavráteniu života do krajiny, je investíciou do našej budúcnosti. Zeleň poskytne osvieženie a ochladenie v horúcich dňoch. Nemešančania sa tešia, že zo zanedbaných priestorov sa vytvorilo miesto komunikácie, vytvárania a udržiavania dobrých kontaktov. Tvorba novej oddychovej zóny pred kultúrnym domom, OcÚ sa stáva centrom diania a pohybu miestnej komunity. Nielen krajšia tvár, ale aj "srdce obce" sú lákavým vstupom. Chceme predsa rozvíjať cestovný ruch - agroturistiku. Dôležité je zachovať pôvodného ducha upravovaného miesta. Novoosadené lavičky pre posedenie pocestných aj domácich dopĺňajú vzhľad dediny.

 

Projekt: Zmodernizujme si priestory na kultúrne vyžitie našich občanov

Predmetom projektu bolo dovybaviť spoločenský priestor obce zariadením – drevené stoly a stoličky. Obyvatelia obce využívajú kultúrny dom celoročne, počas mnohých podujatí. Dostatočne vybavený spoločenský priestor obce, v ktorom sa každoročne uskutočňujú mnohé oslavy, slávnosti, plesy, vystúpenia je pre kultúrno – spoločenský život v obci nenahraditeľný. Združenia, aktívne skupiny a spolky potrebujú pre svoj život taktiež adekvátne priestory. Amatérska hudobná skupina ENIX priláka na svoje vystúpenia nejedného nadšenca dobrej hudby, modernej či ľudovej. Životný štýl na vidieku je iný ako v meste, ale aj dedina oprávnene túži po spoločenskom a reprezentačnom priestore. Modernizáciou vybavenia spojenou s ochranou hodnôt vidieckeho osídlenia sa zabezpečí aj ekonomická udržateľnosť budovy – strediska kultúry. Stoly a stoličky boli dlhé roky využívané počas mnohých podujatí organizovaných samosprávou, urbárom, spolkami, dobrovoľníkmi. Kultúrny dom abstrahuje širokú škálu potrieb a činnosti obyvateľstva. Sproduktívnenie činnosti v obci Nemešany viedlo k vyšším nárokom aj na zariadenie, ktoré je opotrebované, zničené, niektoré časti sú rozbité a nefunkčné. Modernizácia zariadenia, ktorá v záujme ekonomickej udržateľnosti kombinuje viaceré typy služieb, poskytne služby viacerým cieľovým skupinám – mladším aj starším občanom. Nákup zariadenia má verejnoprospešný charakter a je prínosný pre širokú verejnosť. Obec v týchto zabezpečených priestoroch (novými stolami a stoličkami) bude prispievať k zviditeľňovaniu regiónu a rozvoju komunitného života.

 

 

Projekt: Športové ihrisko v obci Nemešany


„Projekt financovaný z prostriedkov EPFRV“


V súčasnosti trávi dnešná mládež minimum času v spoločnosti a v prírode aj v prípade, že bývajú na vidieku. Ak aj hrajú spoločenské hry, väčšinou ide o ich on line verzie. Taktiež v značnej miere uprednostňujú vysedávanie pred televíznou obrazovkou pred aktívnym pohybom. Strácajú tak priamy kontakt so svojimi rovesníkmi, staršími, prírodou či hodnotami a vytráca sa z ich života aktívny pohyb. Ich komunikácia sa obmedzuje len na chaty či sms-ky. Z toho dôvodu je veľmi dôležité poskytnúť im priestor a usmerniť ich, kde by mohli zažiť skutočné detské dobrodružstvá ako sme mali možnosť zažiť my starší v minulosti. Je našou povinnosťou ukázať a umožniť im cestu, ktorú mnohí z nich už dnes nepoznajú. Naša budúcnosť je v našich deťoch, preto je podstatné upriamiť našu pozornosť na ich kultúrne vyžitie. Cieľom projektu bolo vyplniť ich voľný čas zmysluplnejšie, aktívne a kreatívne. Viacúčelové ihrisko je preto prístupné pre širokú verejnosť. Využiť ho môžu všetky vekové kategórie od najmenších až po tých skôr narodených. Priestory ihriska je možné zužitkovať aj na účely organizovania kultúrno a športovo – výchovných podujatí. Docielime tak návrat detí a mládeže k prírode, k zdravšiemu životnému štýlu a kultúrnejšiemu a duchaplnejšiemu tráveniu voľného času. Zrealizovaním projektu sa zatraktívnilo prostredie obce, čo môže mať pozitívny prínos do budúcnosti v podobe rastu počtu obyvateľov, aktívnejšieho záujmu jej obyvateľov o veci verejné a zlepšenie spolupráce. Projekt taktiež prispeje k oživeniu kultúrno-spoločenského a športového života v obci Nemešany, čo môže dať nový rozmer vzájomným vzťahom, utváranie nových a prehlbovanie existujúcich väzieb. Jedným z cieľov projektu je tiež zaistiť spokojnosť rodičov s bezpečným prostredím pre ich deti, vytvorenie priestoru pre rozvíjanie ich telesnej aktivity, tvorivosti, fantázie a budovanie vzájomného rešpektu a spolupráce.