Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. Zmluva 1
 2. Zmluva 2
 3. Zmluva 3
 4. Zmluva 4
 5. Zmluva 5
 6. Zmluva 7
 7. Zmluva 8
 8. Zmluva 9
 9. Zmluva 10
 10. Zmluva 11
 11. Zmluva 6
 12. Zmluva 12
 13. Zmluva 13
 14. Úverová zmluva
 15. Zmluva 14
 16. Zmluva 15
 17. Zmluva 16
 18. Zmluva 17
 19. Mandátna zmluva
 20. Zmluva 20
 21. Zmluva 21
 22. Zmluva 22
 23. Zmluva 23
 24. Nájomná zmluva c. 1/2011 o prenájme hrobového miesta
 25. Nájomná zmluva č. 2/2011 o prenájme hrobového miesta
 26. Nájomná zmluva č. 3/2011 o prenájme hrobového miesta
 27. Nájomná zmluva č. 4/2011 o prenájme hrobového miesta
 28. Nájomná zmluva č. 5/2011 o prenájme hrobového miesta
 29. Nájomná zmluva č. 7/2011 o prenájme hrobového miesta
 30. Nájomná zmluva č. 9/2011 o prenájme hrobového miesta
 31. Nájomná zmluva č. 11/2011 o prenájme hrobového miesta
 32. Nájomná zmluva č. 12/2011 o prenájme hrobového miesta
 33. Nájomná zmluva č. 13/2011 o prenájme hrobového miesta
 34. Nájomná zmluva č. 8/2011 o prenájme hrobového miesta
 35. Nájomná zmluva č. 6/2011 o prenájme hrobového miesta
 36. Nájomná zmluva č. 10/2011 o prenájme hrobového miesta
 37. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 0400002
 38. Zmluva 341 2012 ORHC
 39. Poistná zmluva
 40. Kupna zmluva
 41. Zmluva o grantovom účte
 42. Zmluva o poskytovani stravy
 43. Dodatok c. 8 k Zmluve c. 10/L/2006
 44. Zmluva o poskytnuti NFP
 45. Priloha c. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
 46. Priloha c. 2 zmluvy o poskytnuti NFP
 47. Priloha c. 3 zmluvy o poskytnuti NFP
 48. Priloha c. 4 zmluvy o poskytnuti NFP
 49. Priloha c. 5 zmluvy o poskytnuti NFP
 50. Priloha c. 6 zmluvy o poskytnuti NFP
 51. Dohoda cislo: 29/§ 51/2013
 52. Dohoda c 1/2013
 53. Zmluva c. 172/2013 - HU zo dna 1.2.2013
 54. Zmluva o dielo na spracovanie UPN-O obce Nemesany - Zmeny a doplnky 01
 55. Dodatok c. 02 k Zmluve o dodavke plynu
 56. Zmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy
 57. Zmluva c. ZIO/0246/30800/1833/2013
 58. Ramcova zmluva na dodavku ovocia a zeleniny a vyrobkov z nich
 59. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 0400096
 60. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
 61. Dohoda o zrušení záväzku Reg.č. KaHR-22VS-1001/0135/167/D
 62. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400063
 63. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. 0400138
 64. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 2130 / 5300 / 2013
 65. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 6205130514
 66. Zmluva o grantovom účte č. 1374 / 09 / 1012
 67. NAJOMNA ZMLUVA SSC pozemok 10012014
 68. Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 69. DOHODA č. 21/LE/2014/§ 10
 70. Dodatok č. 10 k Zmluve č. 10/L/2006 o zbere, prpeprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
 71. Zmluva č. 309_2014_ORHC
 72. Poistná zmluva Číslo: 11-49209 DODATOK č.3
 73. Kúpna zmluva zo dňa 24. 07. 2014
 74. Kúpna zmluva zo dňa 04.09.2014
 75. Kúpna zmluva z 18.9.2014
 76. Zmluva o pripojení č. 2014014 z 30.7.2014
 77. Zmluva o pripojení č. 2014015 z 30.7.2014
 78. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, 5.8.2014
 79. DODATOK č. 1 k dohode číslo 21/LE/2014/§10 zo dňa 16.6.2014
 80. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 0400173
 81. DAROVACIA ZMLUVA (Materská škola)
 82. NÁJOMNÁ ZMLUVA č.1_2014
 83. Zmluva o výpožičke (Materská škola)
 84. Poistná zmluva Číslo 11-49209 DODATOK č.4
 85. Kúpna zmluva_VSD_20_11_2014
 86. Zmluva o nájme, NDS, 14.11.2014
 87. Dohoda o AP, ÚPSVaR, 25.11.2014
 88. Zmluva o dielo, Viacúčelové športové ihrisko, NORWEL s.r.o. 30.12.2014
 89. Dodatok k zmluve, abs. prax, ÚPSVaR, 16.12.2014
 90. Dodatok k zmluve, aktivačná činnosť, ÚPSVaR, 16.12.2014
 91. Rámcová zmluva, LUNYS sro, dodávka ovocia a zeleniny, 9.1.2015
 92. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_Slovak Telekom
  zo dňa 14 01 2015
 93. Kúpna zmluva 15042015
 94. Dodatok č. 5 k poistnej zmluve
 95. Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) c. 18/006/15
 96. Kúpno - predajná zmluva 22.04.2015
 97. Zmluva o propojení k informač. systému dátového centra obcí a miest 22.04.2015
 98. Zmluva o dielo 03_08_2015
 99. DOHODA č.15_36_52A_43 vykonávanie aktivačnej činnosti
 100. Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ
 101. Mandátna zmluva
 102. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
 103. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov
 104. Zmluva c. 454 2015-430 MPRV SR
 105. ZMLUVA O POSKYTOVANI OBEDOV 7_2015 z 31 08 2015
 106. Zmluva č. 459_2015-430_MPRV SR
 107. Zmluva stavebny dozor 14 10 2015
 108. Mandatna zmluva č. MZ 029 0 - 2015 zo 17 08 2015
 109. Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov
 110. zmluva o dielo Nemešany-MA company 20 08 2015
 111. Zmluva o poskyt. fin. prostr. na záujm. vzdelávanie 23 11 2015
 112. Zmluva o dielo JMJ Group Kurov 20 11 2015
 113. Zmluva o dielo KAT design SNV 20 11 2015
 114. Zmluva o dielo JMJ Group Kurov 20 11 2015
 115. Darovacia zmluva Embraco 14 12 2015