Obec Nemešany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. Oznam - obnovená prevádzka KNIŽNICE v Nemešanoch
 2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemešany č. 1/2022
 3. Referát daní a poplatkov Obce Nemešany vyzýva občanov u ktorých v r. 2021 nastala zmena
  oznam
 4. http://sadpp.sk/doprava/pad/#pad_le - link je potrebné skopírovať
  Cestovné poriadky obslužných liniek v regióne Levoča
 5. Kalendár zberu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2022
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
  Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený dňa 04.01.2022
 7. Cenová ponuka od MAGNA ENERIA a.s. na dodávku elektriny
 8. Oznam prázdninový režim Eurobus od 20.12.2021 do 7.1.2022
  oznam
 9. Obec Nemešany - úradné hodiny OcÚ - nová aktualizácia platné od 13.12.2021
 10. Zber elektroodpadu 17. 12. 2021 (piatok) v čase o 9:30 hod. - 50. týždeň
  info leták
 11. OR PZ v Poprade - informačné kancelária v rámci SR
  leták
 12. OR PZ v Poprade - pomoc obetiam trestných činov
  leták
 13. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021 - 704420 Levoča - Jamník - Markušovce - SNV
 14. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
  + iné spoje dostupné na tomto linku SAD Poprad – http://sadpp.sk/doprava/pad/zmeny/
 15. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
 16. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
 17. Oznam - Levoča - zmena autobusovej zastávky pre nástup cestujúcich v smere do SNV od 12.12.2021
 18. Odrieknuté spoje z pandemických dôvodov od 2. 12. 2021
  Oznam SAD Poprad, a.s.
 19. Informačný leták od ENVIPAK k Vianociam
 20. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 26.11.2021
 21. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 26.11.2021
 22. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Nemešany
 23. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
 24. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024
 25. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2022, 2023 a 2024
 26. Pozvánka na 5. riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 26.11.2021
  pozvánka
 27. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUFXTlrPswPbCv_KBi7diILnlWRl4GBRF
  Čo kam patrí? Envipak - triedenie odpadov - videoukážky
 28. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany
 29. NÁVRH DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE NEMEŠANY č. 2/2011
  Príloha č.1 - cenník - hrobové miesta
 30. Plagát Pamiatka zosnulých - Ako správne triediť - ENVIPAK
 31. Zber elektroodpadu 15. 10. 2021 (piatok) v čase o 10:00 hod. - 41. týždeň
  oznam
 32. Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane-poplatku
 33. Triedenie odpadov - Čo kam patrí ?
  informačný leták
 34. Mimoriadne-nudzove-opatrenia
 35. AMO Biologická bezpečnosť chovov - minimálne požiadavky - informačný leták
 36. Nekomerčné chovy - informačný leták
 37. Farmarske_desatoro_pri_chove_domacich_osipanych - informačný leták
 38. AMO všeobecne - informačný leták
 39. OZNAM PRE OBČANOV - Doučovanie slovenského jazyka a literatúry
  oznam
 40. Oznámenie o úplnej uzávierke cesty z dôvodu usporiadania 65. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska.
  oznam
 41. 65. ročník medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 15.09. - 19.09.2021
  viac info na https://www.okoloslovenska.com/
 42. Úradné hodiny OcÚ - aktualizácia
  oznam
 43. Materská škola Nemešany - OZNAM PRE RODIČOV
  Zverejnené dňa 27.08.2021
 44. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 45. Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 46. Pozvánka na 4 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 27.08.2021
  pozvánka
 47. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 -zverejnené dňa 6.8.2021
 48. VÝKUP PAPIERA a použitého jedlého rastlinného oleja dňa 27. 07. 2021
 49. O Z N A M
  VÝKUP PAPIERA dňa 27. 07. 2021 od 16:40 hod. do 17:10 hod. pred Obecným úradom
 50. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 51. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2021
 52. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 53. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 54. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nemešany 2020
 55. ZBER ELEKTROODPADU 2.7.2021 o 8:00 hod.
 56. Pozvánka na 3 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 25.06.2021
 57. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Nemešany
 58. Záverečný účet obce Nemešany za rok 2020 - Návrh
  Zverejnené dňa 31.05.2021
 59. Dni Spišského Jeruzalema 2021 - info plagát
 60. TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY - ZUŠ v Spišskom Podhradí , Spišské Podhradie, sídl. Hrad 1138/28
  Talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov - hudobného, tanečného, výtvarného, literárno - dramatického a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v dňoch 26., 27. a 28. mája 2021
 61. Verejná vyhláška - VSD- výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov v rámci ochranného pásma
  vyhláška - zverejnené dňa 17.05.2021
 62. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  oznam
 63. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  cestovný poriadok
 64. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
 65. Správa o výsledku kontroly č. 2NPKČ2020 kontrola zverejňovania informácií ( zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa zákona č. 2112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 66. Správa o výsledku kontroly č. 1NPKČ2020 kontrola plnenia uznesení OZ v Nemešanoch, schválených v I. polroku 2020
  správa o výsledku kontroly
 67. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 polrok 2021
 68. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
  zápisnica
 69. Pozvánka na 2 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 05.05.2021
 70. Zápis detí do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 71. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 72. Pravdy a mýty o odpade
 73. Rady ako sa správať počas pandémie
 74. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 75. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 76. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č. 2
 77. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č.1
 78. Nové opatrenia schválené Vládou SR od 08.03.2021 a 15.03.2021
 79. PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2021
 80. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 12.02.2021
 81. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 12. 02 2021
 82. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nemešany - 1. polrok 2021
  Zverenený dňa 15.02.2021
 83. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 12. 02. 2021
 84. Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 85. Čas rozkladu obalu v prírode
 86. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 87. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 88. Základné pravidlá triedenia
 89. Článok Zošliapavanie odpadu
 90. Obrázok Zošliapavanie odpadu
 91. stránka www.triedime.sk je tu pre Vás
 92. Ak správne triedime svet je krajší
 93. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady
  Zverenené 23.2.2021
 94. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zverejnené 23.02.2021
 95. Zber elektroodpadu dňa 04.02.2021 v obci Nemešany
 96. Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany dňa 24.01.2021
  Aktualizovaná informácia zverejnená dňa 23.01.2021
 97. Tlačová správa SODB 2021
 98. Informácia pre občanov
  Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021
 99. Sčítanie obyvateľov 2021
 100. SODB 2021
 101. SODB 2021
 102. SODB 2021_Plagat
 103. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 104. Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 105. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2020
 106. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
 107. Nové e-mailové adresy od 15.12.2020
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 108. Kalendár zberu komunálneho odpadu na rok 2021
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 109. Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 110. Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 111. OZ Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2020
 112. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2021, 2022, 2023
  Zverejnené dňa 27.11.2020
 113. https://www.vybavzmobilu.sk/
 114. OZNAM - Prerušenie prevádzky MŠ v Nemešanoch, vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 09.11.2020
  oznam MŠ
 115. UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020
  Zverejnené na úradnej tabuli obce Nemešany 09.11.2020
 116. 2. kolo testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany v sobotu 7.11.2020
  Zverejnené dňa 05.11.2020
 117. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Vodovod Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Vodovod Nemešany
 118. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Splašková kanalizácia Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Splašková kanalizácia Nemešany
 119. Z M E N A Plošné testovanie na COVID-19 bude v obci Nemešany v sobotu 31.10.2020
  Zverejnené dňa 28.10.2020
 120. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
 121. Plošné testovanie na COVID 19
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 122. Platné opatrenia ľudskou rečou
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 123. Oznam pre cestujúcich Obmedzenie spojov od 28.10.2020
  Od stredy 28.10.2020 dochádza k dočasnému obmedzeniu vybraných spojov prímestskej dopravy. Zoznam obmedzených spojov nájdete na odkaze na web IDS Východ. https://idsvychod.sk/ksk-obmedzi-prevadzku-posilovych-autobusovych-spojov/
 124. ŠVPS SR - usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO ( Africký mor ošípaných) 2020
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 125. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 126. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - Informačné letáky AMO
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 127. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Splašková kanalizácia Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 128. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 129. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 2020
 130. Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.
  Zverejnené dňa 21.10.2020
 131. Rgionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj
  Zverejnené dňa 24.9.2020
 132. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 133. Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 134. OZ Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2020
 135. SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
  Zverejnené dňa 29.07.2020
 136. Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta
  Zverejnené dňa 21.07.2020
 137. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 138. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 139. Zber elektroodpadu 14.07.2020
 140. Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 10.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 141. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/5453/2020 zo dňa 03.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 142. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na II. polrok 2020
  Zverejnené dňa 03.07.2020
 143. Prerušenie prevádzky MŠ Nemešany od 01.07.2020 do 31.08.2020
 144. Záznam z prieskumu trhu Názov zákazky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
  Zverejnené dňa 07.07.2020
 145. Výzva na predloženie ponuky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa"
  Zverejnené 18.06.2020
 146. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027"
  Oznámenie zverejnené dňa 18.06.2020
 147. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 01.06.2020
 148. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 22.05.2020
 149. Zápisnica zo 4 riadného zasadnutia OZ obce Nemešany konaného dňa 22.05.2020
 150. Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
 151. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 22.05.2020
 152. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.03.2020
 153. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
 154. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 14. 03. 2020
  Zverejnené dňa 9. 3. 2020
 155. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 28. 02 2020
 156. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 28. 02. 2020
  Zverejnené dňa 24.02.2020
 157. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.01.2020
  Zverejnené dňa 21.01.2020
 158. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
 159. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 160. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisovania spojeného s ústnym konaním - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 28.04.2020
  Stavba "IBV do Rokyca Nemešany" - SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody - II. etapa, SO 03 Verejné osvetlenie - II. etapa
 161. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020
 162. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
 163. COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 164. COVID - 19: Pomoc sebe a druhým
 165. COVID - 19 Čo robiť ak ste chorí
 166. 10 odporúčaní pri COVID - 19
 167. Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR
 168. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020
 169. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020
 170. Obmedzenie úradných hodín na Obecnom úrade Nemešany od pondelka 16.03.2020 až do odvolania
 171. Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu, platné od 10.3.2020
 172. Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy_ riaditeľské voľno 13.03.2020
 173. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
 174. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
 175. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
 176. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
  Zverejnené dňa 17.01.2020
 177. Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - zalanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  Zverejnené dňa 22.01.2020
 178. Kalendár zberu komunálneho odpadu 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 179. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 180. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 181. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Nemešany pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 182. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 183. Voľby do NR SR 2020
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 184. Voľby do NR SR v roku 2020
  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 185. Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR
 186. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
  ocu.nemesany@mail.telekom.sk
 187. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018