Obec Nemešany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Obecný úrad
Obec Nemešany, č. 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
obec.nemesany@mail.telekom.sk
ocu.nemesany@mail.telekom.sk

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. ŠVPS SR - usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO ( Africký mor ošípaných) 2020
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 2. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 3. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - Informačné letáky AMO
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 4. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Splašková kanalizácia Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 5. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 6. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 2020
 7. Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.
  Zverejnené dňa 21.10.2020
 8. Rgionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj
  Zverejnené dňa 24.9.2020
 9. SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
  Zverejnené dňa 29.07.2020
 10. Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta
  Zverejnené dňa 21.07.2020
 11. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 12. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 13. Zber elektroodpadu 14.07.2020
 14. Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 10.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 15. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/5453/2020 zo dňa 03.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na II. polrok 2020
  Zverejnené dňa 03.07.2020
 17. Prerušenie prevádzky MŠ Nemešany od 01.07.2020 do 31.08.2020
 18. Záznam z prieskumu trhu Názov zákazky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
  Zverejnené dňa 07.07.2020
 19. Výzva na predloženie ponuky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa"
  Zverejnené 18.06.2020
 20. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027"
  Oznámenie zverejnené dňa 18.06.2020
 21. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 01.06.2020
 22. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 22.05.2020
 23. Zápisnica zo 4 riadného zasadnutia OZ obce Nemešany konaného dňa 22.05.2020
 24. Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
 25. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 22.05.2020
 26. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.03.2020
 27. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
 28. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 14. 03. 2020
  Zverejnené dňa 9. 3. 2020
 29. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 28. 02 2020
 30. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 28. 02. 2020
  Zverejnené dňa 24.02.2020
 31. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.01.2020
  Zverejnené dňa 21.01.2020
 32. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
 33. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 34. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisovania spojeného s ústnym konaním - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 28.04.2020
  Stavba "IBV do Rokyca Nemešany" - SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody - II. etapa, SO 03 Verejné osvetlenie - II. etapa
 35. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020
 36. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
 37. COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 38. COVID - 19: Pomoc sebe a druhým
 39. COVID - 19 Čo robiť ak ste chorí
 40. 10 odporúčaní pri COVID - 19
 41. Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR
 42. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020
 43. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020
 44. Obmedzenie úradných hodín na Obecnom úrade Nemešany od pondelka 16.03.2020 až do odvolania
 45. Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu, platné od 10.3.2020
 46. Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy_ riaditeľské voľno 13.03.2020
 47. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
 48. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
 49. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
 50. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
  Zverejnené dňa 17.01.2020
 51. Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - zalanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  Zverejnené dňa 22.01.2020
 52. Kalendár zberu komunálneho odpadu 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 53. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 54. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 55. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Nemešany pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 56. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 57. Voľby do NR SR 2020
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 58. Voľby do NR SR v roku 2020
  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 59. Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR
 60. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
  ocu.nemesany@mail.telekom.sk
 61. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
 62. plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 63. Čas rozkladu obalu v prírode
 64. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 65. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 66. Základné pravidlá triedenia
 67. Článok Zošliapavanie odpadu
 68. Obrázok Zošliapavanie odpadu