Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Zverejnené dňa 30.6.2022
 2. OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
  Zverejnené dňa 30.06.2022
 3. Oznámenie o určení úväzku starostu obce Nemešany na funkčné obdobie 2022 - 2026
  Zverejnené dňa 30.06.2022
 4. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 24.06.2022
 5. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 24.06.2022
 6. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Levoča
 7. Sezónne vlakové a autobusové spoje počas leta 2022 Pieniny
  Aktuálne informácie ohľadom presných časov odchodov nájdete na stránke https://cp.hnonline.sk
 8. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 24. 06. 2022
 9. Petičné hárky za vyhlásenie referenda o páde vlády SR - OZNAM
 10. Zverejnenie počtu obyvateľov obce Nemešany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
  Zverejnené dňa 17.6.2022
 11. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 12. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 13. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
 14. Návrh Záverečný účet obce Nemešany za rok 2021
  Zverejnené dňa 1.6.2022
 15. Stlačený odpad je dobrý odpad
 16. Vývesné cestovné poriadky, pre zastávky, s platnosťou od 1. 6. 2022
  OZNAM!!!
 17. Hanička - cestovný poriadok 2022
  oznam
 18. Dni Spišského Jeruzalema 2022 PROGRAM
  oznam
 19. Zber elektroodpadu 20.5. 2022 (piatok) v čase o 8:00 hod. - 20. týždeň
  OZNAM!
 20. Obecná knižnica - prevádzková doba - AKTUALIZÁCIA
  OZNAM!
 21. „Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“, pdf
  FOTO
 22. „Autobusové zastávky v obci Nemešany – výstavba a rekonštrukcia I. etapa“
  FOTO
 23. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E -
 24. Zápis detí do MŠ na nový šk. rok 2022-2023 + žiadosť
 25. Nábor - vodič autobusu
 26. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 21.04.2022
 27. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 21.04.2022
 28. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 v obci Nemešany
 29. Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 21. 04. 2022
 30. Žiadosť o vyjadrenie obce k.... 2022, táto žiadoť sa nachádza aj v sekcii Tlačivá - stavebný úrad
 31. Národná kampaň – Do práce na bicykli (DPNB) 2022 - https://www.dopracenabicykli.eu/
  https://www.dopracenabicykli.eu/
 32. Virtuálna dopravná karta v mobile - INFO
 33. HUMANITÁR n.o. - DENNÝ STACIONÁR - Oznam
 34. Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Nemešany
 35. Bezplatné dlhové poradenstvo - info leták
 36. Otvorenie Spišského hradu a SNM- Spišské múzeum v Levoči
 37. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - UPOZORNENIE pre občanov!
 38. Oznámenie o začatí jarnej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote informácia
 39. Zverejnenie údajov o komunálnom odpade z obce Nemešany za rok 2021
  Zverejnené dna 28.03.2021
 40. Oznam - Pošta Spišský Hrhov
 41. Kalendár na zber BRO 2022. Zber BRO začína od 16.3.2022 – do 30.11.2022.
  Zverejnené dňa 08.03.2022
 42. Prevencia obchodovania s ľuďmi_slovensko-ukrajinské hranice
 43. Prevencia obchodovania s ľuďmi_slovensko-ukrajinské hranice
 44. Pozvánka na Mimoriadne zasadnutie OZ 2022
 45. Zber elektroodpadu 8.3. 2022 (utorok) v čase o 10:00 hod. - 10. týždeň
 46. Dočasné útočisko UA - info plagát
 47. Informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.
 48. Plagát "Zálohujme, ale nezabúdajme triediť odpad"
 49. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu
  Zverejnené dňa 18.02.2022
 50. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
  Zverejnené dňa 18.02.2022
 51. Cestovný poriadok pre Haničku pod Spišským hradom 2022
 52. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.02.2022
 53. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.02.2022
 54. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 10. 02. 2022
 55. TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR
  list
 56. TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR
  informačné plagáty
 57. Oznam - obnovená prevádzka KNIŽNICE v Nemešanoch
 58. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemešany č. 1/2022
 59. Referát daní a poplatkov Obce Nemešany vyzýva občanov u ktorých v r. 2021 nastala zmena
  oznam
 60. http://sadpp.sk/doprava/pad/#pad_le - link je potrebné skopírovať
  Cestovné poriadky obslužných liniek v regióne Levoča
 61. Kalendár zberu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2022
 62. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
  Návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený dňa 04.01.2022
 63. Cenová ponuka od MAGNA ENERIA a.s. na dodávku elektriny
 64. Oznam prázdninový režim Eurobus od 20.12.2021 do 7.1.2022
  oznam
 65. Obec Nemešany - úradné hodiny OcÚ - nová aktualizácia platné od 13.12.2021
 66. Zber elektroodpadu 17. 12. 2021 (piatok) v čase o 9:30 hod. - 50. týždeň
  info leták
 67. OR PZ v Poprade - informačné kancelária v rámci SR
  leták
 68. OR PZ v Poprade - pomoc obetiam trestných činov
  leták
 69. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021 - 704420 Levoča - Jamník - Markušovce - SNV
 70. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
  + iné spoje dostupné na tomto linku SAD Poprad – http://sadpp.sk/doprava/pad/zmeny/
 71. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
 72. Nové cestovné poriadky od 12.12.2021
 73. Oznam - Levoča - zmena autobusovej zastávky pre nástup cestujúcich v smere do SNV od 12.12.2021
 74. Odrieknuté spoje z pandemických dôvodov od 2. 12. 2021
  Oznam SAD Poprad, a.s.
 75. Informačný leták od ENVIPAK k Vianociam
 76. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 26.11.2021
 77. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 26.11.2021
 78. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Nemešany
 79. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
 80. Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024
 81. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2022, 2023 a 2024
 82. Pozvánka na 5. riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 26.11.2021
  pozvánka
 83. https://www.youtube.com/playlist?list=PLUFXTlrPswPbCv_KBi7diILnlWRl4GBRF
  Čo kam patrí? Envipak - triedenie odpadov - videoukážky
 84. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany
 85. NÁVRH DODATKU č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE NEMEŠANY č. 2/2011
  Príloha č.1 - cenník - hrobové miesta
 86. Plagát Pamiatka zosnulých - Ako správne triediť - ENVIPAK
 87. Zber elektroodpadu 15. 10. 2021 (piatok) v čase o 10:00 hod. - 41. týždeň
  oznam
 88. Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane-poplatku
 89. Triedenie odpadov - Čo kam patrí ?
  informačný leták
 90. Mimoriadne-nudzove-opatrenia
 91. AMO Biologická bezpečnosť chovov - minimálne požiadavky - informačný leták
 92. Nekomerčné chovy - informačný leták
 93. Farmarske_desatoro_pri_chove_domacich_osipanych - informačný leták
 94. AMO všeobecne - informačný leták
 95. OZNAM PRE OBČANOV - Doučovanie slovenského jazyka a literatúry
  oznam
 96. Oznámenie o úplnej uzávierke cesty z dôvodu usporiadania 65. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska.
  oznam
 97. 65. ročník medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 15.09. - 19.09.2021
  viac info na https://www.okoloslovenska.com/
 98. Úradné hodiny OcÚ - aktualizácia
  oznam
 99. Materská škola Nemešany - OZNAM PRE RODIČOV
  Zverejnené dňa 27.08.2021
 100. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 101. Zápisnica z 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 27.08.2021
 102. Pozvánka na 4 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 27.08.2021
  pozvánka
 103. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 -zverejnené dňa 6.8.2021
 104. VÝKUP PAPIERA a použitého jedlého rastlinného oleja dňa 27. 07. 2021
 105. O Z N A M
  VÝKUP PAPIERA dňa 27. 07. 2021 od 16:40 hod. do 17:10 hod. pred Obecným úradom
 106. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 107. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2021
 108. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 109. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 25.06.2021
 110. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nemešany 2020
 111. ZBER ELEKTROODPADU 2.7.2021 o 8:00 hod.
 112. Pozvánka na 3 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 25.06.2021
 113. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Nemešany
 114. Záverečný účet obce Nemešany za rok 2020 - Návrh
  Zverejnené dňa 31.05.2021
 115. Dni Spišského Jeruzalema 2021 - info plagát
 116. TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY - ZUŠ v Spišskom Podhradí , Spišské Podhradie, sídl. Hrad 1138/28
  Talentové prijímacie skúšky do všetkých odborov - hudobného, tanečného, výtvarného, literárno - dramatického a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v dňoch 26., 27. a 28. mája 2021
 117. Verejná vyhláška - VSD- výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov v rámci ochranného pásma
  vyhláška - zverejnené dňa 17.05.2021
 118. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  oznam
 119. Návrat "Haničky" pod Spišský hrad 2021
  cestovný poriadok
 120. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
 121. Správa o výsledku kontroly č. 2NPKČ2020 kontrola zverejňovania informácií ( zmlúv, faktúr a objednávok ) podľa zákona č. 2112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 122. Správa o výsledku kontroly č. 1NPKČ2020 kontrola plnenia uznesení OZ v Nemešanoch, schválených v I. polroku 2020
  správa o výsledku kontroly
 123. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1 polrok 2021
 124. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 05.05.2021
  zápisnica
 125. Pozvánka na 2 riadné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 05.05.2021
 126. Zápis detí do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 127. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
  Zverejnené dňa 27.04.2021
 128. Pravdy a mýty o odpade
 129. Rady ako sa správať počas pandémie
 130. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 131. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
 132. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č. 2
 133. Prevencia kriminality - pomoc obetiam trestných činov 2021 - zverejnené dňa 22.03.2021
  leták č.1
 134. Nové opatrenia schválené Vládou SR od 08.03.2021 a 15.03.2021
 135. PLÁN ZASADNUTÍ OZ NA ROK 2021
 136. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 12.02.2021
 137. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 12. 02 2021
 138. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Nemešany - 1. polrok 2021
  Zverenený dňa 15.02.2021
 139. Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 12. 02. 2021
 140. Plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 141. Čas rozkladu obalu v prírode
 142. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 143. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 144. Základné pravidlá triedenia
 145. Článok Zošliapavanie odpadu
 146. Obrázok Zošliapavanie odpadu
 147. stránka www.triedime.sk je tu pre Vás
 148. Ak správne triedime svet je krajší
 149. Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady
  Zverenené 23.2.2021
 150. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
  Zverejnené 23.02.2021
 151. Zber elektroodpadu dňa 04.02.2021 v obci Nemešany
 152. Testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany dňa 24.01.2021
  Aktualizovaná informácia zverejnená dňa 23.01.2021
 153. Tlačová správa SODB 2021
 154. Informácia pre občanov
  Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a priznanie k dani za psa na rok 2021
 155. Sčítanie obyvateľov 2021
 156. SODB 2021
 157. SODB 2021
 158. SODB 2021_Plagat
 159. Uznesenia prijaté na 8. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 160. Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.12.2020
 161. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 16.12.2020
 162. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nemešany k návrhu rozpočtu obce Nemešany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023
 163. Nové e-mailové adresy od 15.12.2020
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 164. Kalendár zberu komunálneho odpadu na rok 2021
  Zverejnené dňa 15.12.2020
 165. Uznesenia prijaté na 7. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 166. Zápisnica zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 30.11.2020
 167. OZ Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2020
 168. Návrh rozpočtu obce Nemešany na roky 2021, 2022, 2023
  Zverejnené dňa 27.11.2020
 169. https://www.vybavzmobilu.sk/
 170. OZNAM - Prerušenie prevádzky MŠ v Nemešanoch, vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 09.11.2020
  oznam MŠ
 171. UZNESENIE VLÁDY SR č. 704 zo 4. novembra 2020
  Zverejnené na úradnej tabuli obce Nemešany 09.11.2020
 172. 2. kolo testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Nemešany v sobotu 7.11.2020
  Zverejnené dňa 05.11.2020
 173. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Vodovod Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Vodovod Nemešany
 174. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE, zmena stavby pred jej dokončením č.4 - Splašková kanalizácia Nemešany - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 02.11.2020
  Splašková kanalizácia Nemešany
 175. Z M E N A Plošné testovanie na COVID-19 bude v obci Nemešany v sobotu 31.10.2020
  Zverejnené dňa 28.10.2020
 176. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 693 z 28. októbra 2020
 177. Plošné testovanie na COVID 19
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 178. Platné opatrenia ľudskou rečou
  Zverejnené dňa 26.10.2020
 179. Oznam pre cestujúcich Obmedzenie spojov od 28.10.2020
  Od stredy 28.10.2020 dochádza k dočasnému obmedzeniu vybraných spojov prímestskej dopravy. Zoznam obmedzených spojov nájdete na odkaze na web IDS Východ. https://idsvychod.sk/ksk-obmedzi-prevadzku-posilovych-autobusovych-spojov/
 180. ŠVPS SR - usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO ( Africký mor ošípaných) 2020
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 181. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 182. Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222 - Informačné letáky AMO
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 12.10.2020
 183. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Splašková kanalizácia Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 184. Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby "Vodovod Nemešany"
  Vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany dňa 07.10.2020
 185. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 2020
 186. Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.
  Zverejnené dňa 21.10.2020
 187. Rgionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj
  Zverejnené dňa 24.9.2020
 188. Uznesenia prijaté na 6. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 189. Zápisnica zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 20.08.2020
 190. OZ Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2020
 191. SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
  Zverejnené dňa 29.07.2020
 192. Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta
  Zverejnené dňa 21.07.2020
 193. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 194. Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 10.07.2020
 195. Zber elektroodpadu 14.07.2020
 196. Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 10.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 197. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/5453/2020 zo dňa 03.07.2020
  Zverejnené dňa 06.07.2020
 198. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nemešany na II. polrok 2020
  Zverejnené dňa 03.07.2020
 199. Prerušenie prevádzky MŠ Nemešany od 01.07.2020 do 31.08.2020
 200. Záznam z prieskumu trhu Názov zákazky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I. etapa"
  Zverejnené dňa 07.07.2020
 201. Výzva na predloženie ponuky "Autobusové zastávky v obci Nemešany - výstavba a rekonštrukcia I.etapa"
  Zverejnené 18.06.2020
 202. Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027"
  Oznámenie zverejnené dňa 18.06.2020
 203. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 01.06.2020
 204. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí OZ obce Nemešany, konaného dňa 22.05.2020
 205. Zápisnica zo 4 riadného zasadnutia OZ obce Nemešany konaného dňa 22.05.2020
 206. Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
 207. Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 22.05.2020
 208. Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 14.03.2020
 209. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
 210. Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať 14. 03. 2020
  Zverejnené dňa 9. 3. 2020
 211. Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 28. 02 2020
 212. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch, ktoré sa bude konať dňa 28. 02. 2020
  Zverejnené dňa 24.02.2020
 213. Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nemešany, konaného dňa 16.01.2020
  Zverejnené dňa 21.01.2020
 214. Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
 215. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 216. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisovania spojeného s ústnym konaním - vyvesené na úradnej tabuli obce Nemešany dňa 28.04.2020
  Stavba "IBV do Rokyca Nemešany" - SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody - II. etapa, SO 03 Verejné osvetlenie - II. etapa
 217. Úradné hodiny Obecného úradu Nemešany od 27.04.2020
 218. Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020
 219. COVID - 19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
 220. COVID - 19: Pomoc sebe a druhým
 221. COVID - 19 Čo robiť ak ste chorí
 222. 10 odporúčaní pri COVID - 19
 223. Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR
 224. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020
 225. Opatrenie UVZ SR pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020
 226. Obmedzenie úradných hodín na Obecnom úrade Nemešany od pondelka 16.03.2020 až do odvolania
 227. Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad s cieľom predísť šíreniu vírusu, platné od 10.3.2020
 228. Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy_ riaditeľské voľno 13.03.2020
 229. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019
 230. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
 231. Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
 232. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nemešany
  Zverejnené dňa 17.01.2020
 233. Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja - zalanie správy o hodnotení strategického dokumentu
  Zverejnené dňa 22.01.2020
 234. Kalendár zberu komunálneho odpadu 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 235. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2020
  Zverejnené 02.01.2020
 236. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 237. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Nemešany pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 238. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR v roku 2020
  Zverejnené dňa 15.11.2019
 239. Voľby do NR SR 2020
  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 240. Voľby do NR SR v roku 2020
  Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 241. Žiadosť o voľbu poštou občana s trvalým pobytom v SR
 242. Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:
  ocu.nemesany@mail.telekom.sk
 243. Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018