Kontakt:


Obec Nemešany

Obecný úrad Nemešany

Nemešany 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.obecnemesany.sk
starostka@obecnemesany.sk

referent@obecnemesany.sk
podatelna@obecnemesany.sk

 

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0034 4044 3001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

História

V chotári obce Nemešany ležiacej na styku Levočských vrchov a Hornádskej kotliny existovalo slovanské hradisko už z obdobia Veľkej Moravy (9. storočia) a potom následne z 10.-12. storočia.

V listine z roku 1249 je doložená v dnešnom katastri Nemešian obec Zalužany (Salasan). Stál tu tiež panský dvorec a ranogotický kostol, ktoré však spolu s dedinou zanikli v prvej polovici 16. storočia. Patrili potomkom pôvodne slovanského rodu, ktorý založil Dedač a jeho synovia Vlk a Čakan.

V priebehu 13. storočia sa časť obce dostala do majetku Spišskej Kapituly. Okolo polovice 16. storočia vznikla nová obec – Nemešany, ktorá sa uvádza roku 1570 ako Nemessan, neskôr ako Nemessany. Patrila viacerým zemepánom (Réthi, Nemessányi), včítane Spišskej Kapituly.

Roku 1598 tu stálo 11 domov. O necelých 200 rokov (1787) už 26 domov so 175 obyvateľmi a roku 1828 29 domov s 211 obyvateľmi. Jej obyvatelia boli roľníkmi.
Správa obce pozostávajúca z richtára a 1-2 prísažných existovala už v 16. storočí.

Ich voľba bola viazaná na súhlas zemepána. Predstavení obce vydávali v jej mene aj dokumenty, ktoré až do druhej polovice 18. storočia podpisovali známymi tromi krížikmi – znakmi negramotnosti.

Symboly obce

Prvé pečatidlo si dala obec vyhotoviť roku 1788. Ním overovala obecné dokumenty až do 50. rokov 19. storočia. Priemer pečatidla predstavoval 30 mm a pole vypĺňal patrón miestneho chrámu sv. Ján Nepomucký. Bol zobrazený ako vyrastajúci bradatý muž s biretom na hlave, v bohato zriasenom odeve, so svätožiarou okolo hlavy doplnenou 5 hviezdami. Pravicou pridržiaval kríž s telom Krista opretý o ľavé rameno. V ľavici preloženej štólou vpravo držal palmu. Kruhopis pečate znie: * SIGILLVM PO(SSESSI)O(NIS) : NEMESSAN 1788 (Pečať obce Nemešany 1788).
V päťdesiatich rokoch 19. storočia, počas bachovho absolutizmu, Nemešany, ako aj ostatné spišské obce používali už iba nápisovú pečiatku s nemeckým textom GEMEINDE NEMESSAN.

K obnove pôvodného obecného symbolu došlo po skončení bachovskej éry a roku 1861 si dala obec vyhotoviť nové pečatidlo s priemerom 30 mm, ktorého obsah bol totožný s obsahom typária z roku 1788, iba letopočet bol zmenený na rok 1861. Z tohto pečatidla sa zachovali negatívne odtlačky na dokumentoch ešte v roku 1876.
Po roku 1877 obec používala pečiatku s maďarským textom: NEMESSÁN KÖZSEG PECSÉTJE.
Začiatkom 20. storočia ju vystriedala pečiatka vyhotovená budapeštianskym rytcom Ignácom Felsenfeldom. Jej text bol nasledovný: NEMESSÁNY KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE + 1906 + (Obec Nemešany Spišská župa+1906+). Pre tvorbu obecného erbu boli takto k dispozícii dve historické pečate s rovnakým symbolom. Ten stal obsahom obecného erbu, keďže ide o obľúbeného patróna miestneho chrámu.

Svätý Ján Nepomucký ako patrón miestneho chrámu je zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi. Žil v 14. storočí (1345-1393) v Čechách. Bol generálnym vikárom pražského arcibiskupa.
Za svoj nekompromisný postoj pri obhajobe práv cirkvi voči českému kráľovi Václavovi IV. bol mučený a hodený z mosta do Vltavy. Podľa legendy ho rybári našli vo vode pomocou piatich hviezd, ktoré žiarili okolo jeho hlavy. Tie sa stali jeho najvlastnejším atribútom. Krucifix v jeho ruke symbolizuje obetovanie vlastného života pre Krista a palma je tradičným symbolom mučeníctva.

Erb

V modrom gotickom štíte vyrastajúci strieborný sv. Ján Nepomucký v striebornom bohato zriasenom odeve, v pravici drží čierny kríž so strieborným telom Krista opretý o ľavé rameno, v ľavici s prehodenou štólou má vpravo zlatú palmovú ratolesť. Na hlave má čierny biret a okolo hlavy nimbus s 5 šesťhrotými hviezdami.
Zlatá (žltá) farba je znakom úcty a vznešenosti, strieborná alebo biela v kresťanskej symbolike je prejavom nevinnosti, čistoty a radosti. Modrá je znakom stálosti, vernosti a úprimnej zbožnosti. Čierna symbolizuje smútok a pokoru.

Vlajka
Vlajka obce je odvodená od sfarbenia erbu. Má 5 pruhov v poradí modrý (1/8), žltý (1/8), biely (4/8), čierny (1/8), modrý (1/8).
V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky.

Pečať
Pečať obce je kruhová bez heraldického šrafovania. V strede poľa je zvolený obecný symbol, ktorý tu môže byť zobrazený aj bez štítu.
Kruhopis znie: OBEC NEMEŠANY
Začiatok a koniec textu sa doporučuje doplniť krížikom alebo hviezdou.